Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

PLATON SERVICES LTD

registrační číslo: 12897999, se sídlem Unit Q, 35 Astbury Road, London, United Kingdom, SE15 2NL (dále jen „Platon Finance“).

ČLÁNEK I.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. „PlatonCoin“ (dále jen „PLTC“) je druhem virtuální měny. Jedná se o rozsáhlá výpočetní data operující na bázi počítačové sítě Peer-to-Peer. Distribuce PLTC probíhá výhradně skrz databázi blockchain. PLTC jsou distribuovány prostřednictvím transakcí, jejichž správnost potvrzují jednotlivé bloky dat. Bloky jsou tvořeny softwarem, který využívá výkonný hardware určený k výpočetním úkonům potřebným pro ověření správnosti transakcí. Virtuální měny nejsou v České republice regulované právními předpisy, které upravují platební služby, a nespadají pod regulaci a dohled České národní banky. Hodnota a možnost využití PLTC je závislá na neustálém vývoji technologií, ekosystému a primárně na důvěře investorů a uživatelů v tyto technologie. PLTC představuje autonomní neregulovaný platební nástroj určený k širokému využití podnikatelskými subjekty a spotřebiteli;
 2. „Platební bránou“ je služba provozovaná Platon Finance za účelem akceptace plateb v prostředí internetu. Je zajišťována souborem informačních systémů, který zajišťuje bezpečný přenos informací o platbách v prostředí internetu za účelem plateb zboží či služeb u obchodníka za PLTC;
 3. Klientem“​ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, nebo právnická osoba, která zakoupí zboží či služby u obchodníka za PLTC platbou;
 4. Kupní smlouva“ je smlouva, kterou Klient uzavře se společností Platon Finance distančním způsobem při nákupu voucherů jiných podnikatelských subjektů na webové stránce společnost Platon Finance. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy je objednávky závazně potvrzena;
 5. „Platon Life“ je aplikace, jejíž součástí je Platon Wallet jako elektronická peněženka – prostředek k držení a převodům PLTC a jiných podporovaných digitálních měn. Prostřednictvím Platon Life může registrovaný uživatel předkládat Platon Finance objednávky k nákupu anebo prodeji PLTC;
 6. „Platon Store“ je sekce webové stránky – store.platonlife.com, v rámci které Klient nakupuje vouchery partnerských podnikatelských subjektů;
 7. „Platon Wallet“ je elektronická peněženka neboli prostředek k uchování a převodům Digitálních měn;
 8. „Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vyplývajících z nákupů realizovaných prostřednictvím sekce Platon Store;
 9. „Prodej a nákup PLTC“ se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej produktů Platon Finance;
 10. „Webová stránka“ je internetová stránka společnosti Platon Finance, a sice platonlife.com;
 11. „Zákon“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že je Klient spotřebitelem, vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona Česká obchodní inspekce – coi.cz;
 12. „Zbožím“ je jakákoliv movitá věc, kterou Platon Finance nabízí v Platon Store k prodeji Klientům za PLTC, zejména pak vouchery vystavené partnery (třetími subjekty) Platon Finance s inkorporovanou hodnotou vyjádřenou ve fiat měně (nejčastěji v CZK), se kterými lze hradit kupní cenu zboží a služeb u daných partnerů. Podmínky použití voucherů se řídí zejména obchodními podmínkami osob a subjektů, které vouchery vystavili a Klient je povinen se s nimi před jejich uplatněním seznámit. Platon Finance nenese žádnou odpovědnost za případná omezení použití voucherů a v tomto směru nepřijímá ani žádné reklamace. V případě, kdy se dále v textu uvádí pojem zboží, zahrnuje tento pojem i vouchery a naopak.

 

ČLÁNEK II.

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Platon Finance a Klienta při koupi zboží nabízeného společností Platon Finance na webové stránce platonlife.com, sekce Platon Store a jsou neoddělitelnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Platon Finance a Klientem distančním způsobem, právě prostřednictvím Platon Store.
 2. Na tyto Podmínky je před uskutečněním platby Klient dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, když jsou zveřejněny na Webových stránkách. Uzavřením Kupní smlouvy distančních způsobem potvrzuje Klient, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Platon Finance si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti oznámením na Webových stránkách Platon Finance.

 

ČLÁNEK III.

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ E-SHOPU

 1. Společnost Platon Finance nabízí prostřednictvím svého internetového obchodu Platon Store umístněného na webových stránkách platonlife.com, vouchery třetích stran, konkrétně dalších podnikatelských subjektů, kdy si Klient jednotlivé vouchery prostřednictvím sekce Platon Store zakoupí, čímž se společností Platon Finance uzavře Kupní smlouvu.
 2. Jednotlivé vouchery třetích podnikatelských subjektů budou v rámci sekce Platon Store nabízeny v různých hodnotách (např. 500,- Kč, 1000,- Kč, 2000,- Kč, atd.).
 3. Do internetového obchodu Platon Store je přístup umožněn komukoli, a to bez ohledu na to, zda má daná osoba zřízen účet v Platon Life či nikoli. Uzavřít Kupní smlouvu a nakoupit voucher je však umožněno pouze v případě, kdy má Klient vytvořený účet v Platon Life, přes který se přihlašuje a v rámci kterého je Klientovi sdělován aktuální kurz PLTC a aktuální počet PLTC na účtu zákazníka.
 4. Objednávku může Klient vytvořit pomocí nákupního košíku v sekci Platon Store. Při vytvoření objednávky si Klient nejprve vybere voucher, o který má zájem. Po zvolení požadovaného množství a druhu voucherů potvrdí Klient svou objednávku.
 5. Každý Klient s aktivním bezplatným členstvím tzv. „Root“ (zdarma“) může učinit v jednom kalendářním měsíci objednávku zboží a služeb v kategorii „standard“ do max. výše 1.000 Kč. V kategorii „exclusive“ pak do částky 10.000 Kč. V případě klientů s aktivním členstvím „Blossom“ je limit u zboží a služeb v kategorii „standard“ vždy 5.000 Kč. U zboží a služeb v kategorii „exclusive“ pak 25.000 Kč. Žádný limit se pak neuplatní na nákup zboží a služeb v kategorii „bez limitu“.
 6. Kupní smlouva mezi společností Platon Finance a Klientem vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému Platon Store. Společnost Platon Finance je povinna potvrdit e-mailem obsah elektronické objednávky Klienta, a to neprodleně po jejím obdržení společností Platon Finance, nejpozději však do 24 hodin od doručení objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a společností Platon Finance nedošlo. Klient je povinen zkontrolovat, zda mu v uvedené lhůtě bylo doručeno potvrzení objednávky, a to i v jiných složkách e-mailového účtu jako například v spamu a také obsah elektronické objednávky uvedené v e-mailové zprávě od společnosti Platon Finance. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany společnosti Platon Finance, je Klient povinen uvědomit Platon Finance prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu store@platonlife.com.
 7. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považuje:
 8. Identifikace Klienta prostřednictvím účtu Platon Life;
 9. Dostatek PLTC na Platon Life účtu Klienta;
 10. Název objednávaného zboží;
 11. Množství objednávaného zboží;
 12. Adresa místa dodání zboží při fyzickém doručení;

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejících bodů, je považována za neúplnou a nebude jí možné považovat za způsobilou k uzavření Kupní smlouvy. Společnost Platon Finance se v takovém případě pokusí kontaktovat Klienta a vyzvat ho k doplnění a k odstranění nedostatků v elektronické objednávce či k případnému jejímu upřesnění. V okamžiku doručení doplňujících údajů společnosti Platon Finance se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 1. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek společnosti Platon Finance dodat Klientovi Klientem vybraný voucher v dohodnutém množství, a závazek Klienta voucher převzít a zaplatit Platon Finance kupní cenu a administrativní poplatek.
 2. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány společností Platon Finance v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Zpracování osobních údajů Zákazníků se pak řídí platnými Privacy Policy, které naleznete na stránkách https://platonlife.com/docs/privacy-policy-cz.pdf. Znění Kupní smlouvy je Klientovi zaslání prostřednictvím e-mailu jako potvrzení přijetí objednávky (souhrn objednávky) přičemž nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou i tyto VOP. Jakákoli změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a společnosti Platon Finance.
  1. V rámci Platon Store budou Klientům nabízeny tři druhy voucherů, a to: klasické s unikátními elektronickými kódy, tištěné vouchery a předplacené karty. Mimo uvedené dělení budou vouchery dále rozděleny dle hodnoty značky, a to na standartní a exkluzivní vouchery.
 3. Platby se uskutečňují pouze v PLTC a to prostřednictvím Platební brány, podmínky použití Platební brány jsou upraveny v obchodních podmínkách obsahující bližší specifikaci Platební brány, umístněné na https://platonlife.com/docs/vop_platebni_brana_1.0.0.pdf.
 4. Unikátní elektronické kódy se po nákupu zobrazují přímo v Platon Wallet peněžence. Kontrola probíhá jednak u partnerské peněženky v business sekci, a to v případě, že partnerský podnikatelský subjekt Platon Wallet používá, a případě, že partnerský podnikatelský subjekt Platon Wallet nepoužívá, Klient má možnost sám na voucheru označit, že jej již použil.
 5. Platon Finance si vyhrazuje právo na limitaci plateb jednotlivých Klientů, kdy se limity budou obnovovat vždy jedenkrát měsíčně, a to vždy k 1. dni v měsíci. Klienti se v rámci Platon Life rozdělují do dvou kategorií na Klienty Private a Klienty Public, kdy Klienti Private, na základě zafixovaných PLTC a čerpání měsíčních bonusů, jsou dále rozděleny na kategorii „Standardní“ a kategorii „Exklusivní“:
 6. Platon Finance na webových stránkách, konkrétně v sekci Platon Store využívá loga partnerských podnikatelských subjektů tím, že uvedená loga umisťuje na tištěné či generované vouchery. V případě, že partnerský podnikatelský subjekt, změní logo či další informačně – propagační materiály, měl by informovat společnost Platon Finance, který následně logo či další informačně – propagační materiály bezodkladně aktualizuje. Bez poskytnutí takové informace nenese Platon Finance odpovědnost za užívání „starého“ loga partnerského subjektu.
 7. Platon Finance si vyhrazuje právo měnit obsah a vzhled internetových stránek Platon Store, loga popř. jiných informačně-propagačních materiálů.

 

ČLÁNEK IV.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodů, kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany společnosti Platon Finance.
 2. Společnost Platon Finance si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v níže uvedených případech
 3. v případě, nebylo-li možné objednávku závazně potvrdit,
 4. voucher již není v nabídce. V případě, že tato situace nastane, společnost Platon Finance bude okamžitě kontaktovat Klienta za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že již byla předmětná částka PLTC strhnuta z účtu Platon Life, bude mu tato výše PLTC zpět převedena na účet Platon Life, a to v lhůtě 14 kalendářních dnů.

ČLÁNEK V.

CENOVÉ PODMÍNKY

 1. Hodnota jednotlivých voucherů je vždy uvedená u vybraného voucheru na Platon Store. Hodnota jednotlivých voucherů se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
 2. Kupní cena, kterou Klient za nákup voucherů uhradí, je cena uvedena pod jednotlivými vouchery, přičemž je vždy uvedena v PLTC. Vyjma kupní ceny je pak Klient povinen za administrativní náklady Platon Finance spojené s uzavřením Kupní smlouvy a realizací nákupu voucheru Klientem zaplatit Klientovi administrativní poplatek ve výši 5% z kupní ceny voucheru.
 3. Kurz PLTC vůči hlavním fiat měnám (EUR, CZK, USD) podléhá tržním výkyvům. V případě, že dojde k poklesu kurzu PLTC, mohou mít vouchery vyšší cenu než je jejich samostatná hodnota.
 4. Vzhledem k neustálým změnám kurzu, kdy se v sekci Platon Store uvedený kurz mění 1x za 1 minutu, se cena v PLTC za zvolený voucher neustále pohybuje, a to až do chvíle, kdy Klient vstoupí se svou objednávkou do sekce „checkout (pokladna)“. Do této chvíle, včetně přidání do košíku a dalšího procesu v e-shopu se kurz PLTC může změnit.
 5. Společnost Platon Finance si vyhrazuje právo jednostranně upravit, ať už zvýšit či snížit, cenu voucherů uvedenou na webových stránkách v sekci Platon Store, s tím, že nové ceny jsou pro Klienta platné dnem zveřejnění v sekci Platon Store. Takto upravené ceny se nevztahují na již objednané vouchery. Pro kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedená u zboží v době odeslání objednávky společnosti Platon Finance. Prodávající prohlašuje, že v případě jednostranného snížení ceny voucherů až po uzavření Kupní smlouvy, nemá Klient nárok na úhradu cenového rozdílu mezi cenou voucherů před uzavřením Kupní smlouvy a cenou voucherů po uzavření Kupní smlouvy.

ČLÁNEK V.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 1. Náklady na dodání zboží hradí kupující dle ceníku partnerské přepravní společnosti Zásilkovna s.r.o. v PLTC.

 

ČLÁNEK VI.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodávky elektronicky objednaných voucherů budou expedované v co nejkratším termínu, maximálně však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy společnost Platon Finance potvrdí přijetí elektronické objednávky Klienta, a to na místo dodání uvedené v objednávce. Pokud lhůta na dodání zboží přesáhne 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, je společnost Platon Finance povinna uvědomit o tom Klienta prostřednictvím e-mailu a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty.
 2. Klient je informován o zaslání voucherů prostřednictvím e-mailu.
 3. Veškeré vouchery, které jsou v el. formě, a které si Klient v rámci sekce Platon Store zakoupí, jsou automaticky rovněž zasílány do e-mailu Klienta ve formátu PDF.
 4. Vouchery jsou zasílány smluvním dopravcem Platon Finance. Klient si při tvorbě objednávky, v rámci nákupního košíku např. zvolí pobočku Zásilkovny, kam bude objednaný voucher doručen.
 5. Jednotlivé zásilky, které jsou společnosti Platon Finance zasílány Klientům, jsou pojištěny do hodnoty 20.000 Kč. V případě ztráty voucheru společností Česká pošta, s.p., který je generován společností Platon Finance, budou elektronické kódy zrušeny, kdy následně bude společností Platon Finance vygenerován elektronický kód nový.
 6. Faktura za zakoupené zboží bude Zákazníkovi vždy zasílána v el. formě na jím uvedený e-mail. Při převzetí zásilky je Klient povinen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je voucher zabalen nebyl poškozený a zároveň je povinen v případě žádosti podepsat dokument o převzetí zásilky nebo uvést správný kód (pin) k vyzvednutí zboží. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné sepsat na místě protokol a zjištěných závadách způsobených přepravou a Klient je povinen o tom neprodleně informovat společnost Platon Finance, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Klienta. Pokud Klient zásilku převezme i s evidentně poškozeným obalem, má společnost Platon Finance právo neuznat z tohoto důvodu případnou reklamaci Klienta.
 7. Zboží dodává společnost Platon Finance výhradně na území České a Slovenské republiky.

 

ČLÁNEK VI.

OSOBNÍ ÚDAJE, MLČENLIVOST A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Platon Finance uchovává osobní údaje poskytnuté Klientem výlučně za účelem plnění podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace objednávky, provedení plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Klient v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit společnosti Platon Finance v objednávce své jméno a příjmení, fakturační adresu a dodací adresu včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že Klient v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit společnosti Platon Finance v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Platon Finance nevydá osobní údaje Klienta třetím osobám, s výjimkou subdodavatele, zprostředkovatele společnosti Platon Finance, a to pouze jen ty údaje, které jsou nutné pro úspěšné uskutečnění dodávky voucherů.  Platon Finance postupuje při zpracování osobních údajů Klienta v souladu s ustanovením zákona ochraně osobních údajů a v souladu se svými zásadami uvedenými v Privacy policy, které naleznete na https://platonlife.com/docs/privacy-policy-cz.pdf. Objednáním zboží prostřednictvím internetového obchodu na store.platonlife.com, v sekci Platon Store Klient potvrzuje, že své osobní údaje poskytl společnosti Platon Finance dobrovolně a souhlasí se zařazením do evidence společnosti Platon Finance, pokud to není v rozporu s právními předpisy a rovněž se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním organizacím za podmínek v rozsahu ustanoveném právními předpisy.
 4. Klient souhlasí, aby Platon Finance pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 5. Klient je oprávněn písemně odvolat poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 6. Klient může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Platon Finance zpracoval a uchovával jeho osobní údaje potřebné při činnosti Platon Finance týkající se zasílání informací o nových voucherech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Klient může své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na email store@platonlife.com. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány. Klient může zrušit odběr novinek kliknutím na „odhlášení“ v dolní části Newsletteru, nebo písemnou žádostí na store@platonlife.com.
 7. Klient je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny, jak může Klient soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najde v sekci „Nápověda“ webového prohlížeče.

 

ČLÁNEK VII.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Rozhodné právo. Smluvní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy se řídí v částech neupravených Kupní smlouvou příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
 2. Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z právních vztahů vzniklých na základě Kupní smlouvy nebo související s Kupní smlouvou, včetně sporů o platnost, výklad a zánik Kupní smlouvy, předloží k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
 3. Oddělitelnost. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení Kupní smlouvy je celé nebo zčásti neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nevede k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bezodkladně nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vykonatelné a které bude z hlediska svého účelu a funkce co nejvíce odpovídat účelu a funkci původního ustanovení.
 4. Přednost. V případě rozporu smluvních ustanovení s dispozitivními ustanoveními právních předpisů platného právního řádu České republiky platí ustanovení Kupní smlouvy. V případě rozporu smluvních ustanovení s ustanoveními právních předpisů právního řádu České republiky, které je možné dohodou Smluvních stran vyloučit, platí ustanovení Kupní smlouvy, a uvedené ustanovení právních předpisů České republiky se považují za vyloučené.
 5. Platon Finance je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Kupní smlouvě bude platit vždy ta verze Podmínek, která byla zveřejněná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy na Webových stránkách Platon Finance.
 6. Projev vůle. Smluvní strany uzavřením Kupní smlouvy potvrzují, že si důkladně přečetly ustanovení Kupní smlouvy a Podmínky, že jim rozumí a že souhlasí se všemi ustanoveními a jejich právními následky.
 7. Podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Platon Finance.
 8. Klient i Obchodník si jsou vědomi veškerých rizik spojených s transakcemi s PLTC, zejména rizika výkyvu ceny a hodnoty PLTC v budoucnu.
 9. Klient si je také vědom, že současná právní úprava nikterak výhradně nereguluje obchodování s PLTC. Vzhledem k tomu, že se tento stav, jakož i výklad příslušných platných právních předpisů může v budoucnu změnit, se Klient zavazuje respektovat jednak výše uvedenou skutečnost, jednak případnou změnu těchto Podmínek vyplývající ze změn právních předpisů.

 

V Praze, dne 23.11.2020,

PLATON SERVICES LTD

Daniel Tanner, jednatel

 

verze 1.0.0.