Zasady i warunki

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

firmy

PLATON SERVICES LTD

numer rejestracyjny: 12897999, z siedzibą w Unit Q, 35 Astbury Road, London, United Kingdom, SE15 2NL ("Platon Finance").

ARTYKUŁ I.

DEFINICJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ

 1. "PlatonCoin" ("PLTC") jest rodzajem wirtualnej waluty. Są to wielkoskalowe dane obliczeniowe działające w oparciu o sieć komputerową typu peer-to-peer. Dystrybucja PLTC odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bazy danych blockchain. PLTC są dystrybuowane poprzez transakcje, których poprawność jest potwierdzana przez poszczególne bloki danych. Bloki są tworzone przez oprogramowanie, które wykorzystuje wydajny sprzęt do wykonywania zadań obliczeniowych niezbędnych do weryfikacji poprawności transakcji. Waluty wirtualne nie są regulowane w Republice Czeskiej przez przepisy dotyczące usług płatniczych i nie podlegają regulacji i nadzorowi Narodowego Banku Czeskiego. Wartość i potencjalne wykorzystanie PLTC jest uzależnione od stałego rozwoju technologii, ekosystemu, a przede wszystkim od zaufania inwestorów i użytkowników do tej technologii. PLTC jest autonomicznym, nieregulowanym instrumentem płatniczym przeznaczonym do szerokiego stosowania przez przedsiębiorstwa i konsumentów;
 2. "Bramka płatności" jest serwisem prowadzonym przez Platon Finance służącym do przyjmowania płatności w środowisku internetowym. Jest on realizowany przez zestaw systemów informatycznych zapewniających bezpieczne przesyłanie informacji płatniczych w środowisku internetowym w celu dokonania zapłaty za towary lub usługi u akceptanta na rzecz PLTC;
 3. "Klient" oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę prawną, która nabywa towary lub usługi od Akceptanta w zamian za płatność w ramach PLTC;
 4. "Umowa kupna" to umowa, którą Klient zawiera z Platon Finance na odległość przy zakupie bonów towarowych od innych podmiotów gospodarczych w serwisie internetowym Platon Finance. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia;
 5. "Życie Platona" jest aplikacją, która zawiera Platon Wallet jako portfel elektroniczny - środek do przechowywania i transferu PLTC i innych wspieranych walut cyfrowych. Za pośrednictwem Platon Life, zarejestrowany użytkownik może składać Platon Finance zlecenia kupna i/lub sprzedaży PLTC;
 6. "Plato Store" jest częścią strony internetowej - store.platonlife.comw ramach którego Klient nabywa bony towarowe od partnerskich podmiotów gospodarczych;
 7. "Portfel Platona" to portfel elektroniczny lub środek do przechowywania i transferu walut cyfrowych;
 8. "Regulamin" są to ogólne zasady i warunki, które regulują prawa i obowiązki wynikające z zakupów dokonywanych w dziale Platon Store;
 9. "Sprzedaż i zakup PLTC" podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży Produktów Platon Finance;
 10. "Strona internetowa" jest stroną internetową firmy Platon Finance, a mianowicie platonlife.com;
 11. "Prawo" jest ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów. Jeżeli Klient jest konsumentem, nadzór nad przestrzeganiem tego prawa sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa -. coi.cz;
 12. "Towar" jest to każda rzecz ruchoma oferowana przez Platon Finance w Sklepie Platon do sprzedaży Klientom w ramach PLTC, w szczególności bony towarowe emitowane przez partnerów Platon Finance (osoby trzecie) z wbudowaną wartością wyrażoną w walucie fiat (najczęściej w CZK), które mogą być wykorzystane do zapłaty ceny zakupu towarów i usług u partnerów. Zasady i warunki korzystania z bonów regulują w szczególności regulaminy osób i podmiotów, które wydały bony, a Klient zobowiązany jest do zapoznania się z nimi przed ich realizacją. Platon Finance nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w wykorzystaniu bonów i nie uznaje żadnych roszczeń z tego tytułu. Jeżeli w dalszej części dokumentu używany jest termin "towary", termin ten obejmuje bony i odwrotnie.

 

ARTYKUŁ II.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Platon Finance i Klienta przy zakupie towarów oferowanych przez Platon Finance w Serwisie. platonlife.comw dziale Sklepu Platon i stanowią integralną część Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Platon Finance a Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu Platon.
 2. Klient jest dostatecznie poinformowany o niniejszych Warunkach przed dokonaniem płatności i ma możliwość zapoznania się z nimi, gdy są one opublikowane na stronie internetowej. Zawierając Umowę sprzedaży na odległość, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Platon Finance zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej Platon Finance.

 

ARTYKUŁ III.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Platon Finance oferuje za pośrednictwem sklepu internetowego Platon Store znajdującego się na stronie internetowej platonlife.combony towarowe od osób trzecich, tj. innych podmiotów gospodarczych, w przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu poszczególnych bonów towarowych za pośrednictwem działu Platon Store, zawierając tym samym Umowę Zakupu z Platon Finance.
 2. Poszczególne kupony od firm trzecich będą oferowane w różnych wartościach (np. 500,- CZK, 1000,- CZK, 2000,- CZK itd.) w dziale Sklep Platon.
 3. Każdy może mieć dostęp do Sklepu Platon, niezależnie od tego, czy posiada konto Platon Life, czy nie. Zawarcie Umowy i nabycie bonu jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy Klient założył konto w Platon Life, poprzez które loguje się i otrzymuje informację o aktualnej stawce za PLTC oraz aktualnej liczbie PLTC na koncie Klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie za pomocą koszyka w dziale Sklep Platon. Podczas tworzenia zamówienia Klient w pierwszej kolejności wybiera interesujący go voucher. Po wybraniu żądanej ilości i rodzaju bonów, Klient potwierdza zamówienie.
 5. Każdy Klient z aktywnym bezpłatnym członkostwem tzw. „Root” (bezpłatny) może w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego zamawiać towary i usługi z kategorii „standard” do maksymalnej kwoty 1000 CZK. W kategorii „exclusive” do kwoty 10 000 CZK. W przypadku klientów z aktywnym członkostwem „Blossom” limit na towary i usługi z kategorii „standard” wynosi zawsze 5000 CZK. W przypadku towarów i usług z kategorii „exclusive” 25 000 CZK. Nie będzie wówczas obowiązywał żaden limit przy zakupie towarów i usług z kategorii „bez limitu".
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Platon Finance a Klientem zawierana jest na podstawie wiążącego potwierdzenia elektronicznego zamówienia w systemie Platon Store. Platon Finance jest zobowiązany do potwierdzenia treści elektronicznego zamówienia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Platon Finance, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, pod rygorem nie zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Platon Finance. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w powyższym terminie otrzymał potwierdzenie zamówienia, w tym w innych folderach konta poczty elektronicznej, np. spam, a także treści zamówienia elektronicznego określonego w wiadomości e-mail od Platon Finance. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności dotyczących treści elektronicznego zlecenia potwierdzonego przez Platon Finance, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Platon Finance za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres store@platonlife.com.
 7. Za istotne elementy zamówienia elektronicznego uważa się następujące elementy:
 8. Identyfikacja Klienta poprzez konto Platon Life;
 9. Wystarczająca ilość środków na koncie Platon Life;
 10. Nazwa zamawianego towaru;
 11. Ilość zamawianych towarów;
 12. Adres miejsca dostawy towarów w przypadku dostawy fizycznej;

Jeśli zamówienie nie zawiera elementów zgodnie z poprzednimi punktami, jest uważane za niekompletne i nie może być uznane za kwalifikujące się do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży. Platon Finance podejmie w takim przypadku próbę skontaktowania się z Klientem i wezwania go do uzupełnienia i usunięcia braków w zleceniu elektronicznym lub do jego ewentualnego doprecyzowania. Zamówienie elektroniczne uważa się za kompletne w momencie dostarczenia do Platon Finance dodatkowych informacji.

 1. Przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży jest zobowiązanie Platon Finance do dostarczenia Klientowi wybranego przez Klienta bonu towarowego w uzgodnionej ilości oraz zobowiązanie Klienta do przyjęcia bonu i zapłaty Platon Finance ceny zakupu oraz opłaty administracyjnej.
 2. Zawarte Umowy Nabycia są archiwizowane przez Platon Finance w formie elektronicznej i nie są dostępne dla innych osób. Przetwarzanie danych osobowych Klientów reguluje wówczas obowiązująca Polityka Prywatności, którą można znaleźć na stronie internetowej https://platonlife.com/docs/privacy-policy-cz.pdf. Tekst Umowy kupna jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia (podsumowanie zamówienia), a niniejsze OWH stanowią integralną część Umowy kupna. Wszelkie zmiany w zamówieniu po zawarciu Umowy Sprzedaży są możliwe tylko za zgodą Kupującego i Platon Finance.
  1. W ramach Sklepu Platon Klientom oferowane będą trzy rodzaje bonów: klasyczne bony z unikalnym kodem elektronicznym, bony drukowane oraz karty przedpłacone. Oprócz powyższego podziału, bony zostaną dodatkowo podzielone według wartości marki na bony standardowe i ekskluzywne.
 3. Płatności dokonywane są wyłącznie w PLTC za pośrednictwem Payment Gateway, warunki korzystania z Payment Gateway uregulowane są w regulaminie zawierającym bardziej szczegółową specyfikację Payment Gateway, znajdującym się na stronie https://platonlife.com/docs/vop_platebni_brana_1.0.0.pdf.
 4. Unikalne kody elektroniczne są wyświetlane bezpośrednio w Platon Wallet po zakupie. Sprawdzenie odbywa się zarówno na portfelu partnera w części biznesowej, w przypadku, gdy partner biznesowy korzysta z Platon Wallet, jak i w przypadku, gdy partner biznesowy nie korzysta z Platon Wallet, Klient ma możliwość zaznaczenia na kuponie, że już z niego skorzystał.
 5. Platon Finance zastrzega sobie prawo do limitowania płatności poszczególnych Klientów, przy czym limity te będą odnawiane raz w miesiącu, zawsze 1 dnia miesiąca. Klienci Platon Life dzielą się na dwie kategorie na Klientów Prywatnych i Publicznych, przy czym Klienci Prywatni, w oparciu o stałe PLTC i comiesięczne wypłaty premii, dzielą się dalej na kategorie "Standard" i "Exclusive":
 6. Platon Finance wykorzystuje logotypy firm partnerskich na swojej stronie internetowej, w szczególności w dziale Platon Store, poprzez umieszczanie tych logotypów na drukowanych lub generowanych kuponach. W przypadku zmiany logo lub innych materiałów promocyjnych przez podmiot partnerski, powinien on poinformować o tym fakcie Platon Finance, który niezwłocznie dokona aktualizacji logo lub innych materiałów promocyjnych. Bez podania takiej informacji Platon Finance nie ponosi odpowiedzialności za używanie "starego" logo podmiotu partnerskiego.
 7. Platon Finance zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i wyglądu strony internetowej Sklepu Platon, logotypów oraz innych materiałów promocyjnych.

 

ARTYKUŁ IV.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia złożonego drogą elektroniczną bez podania przyczyny w każdym czasie przed jego wiążącym potwierdzeniem przez Platon Finance.
 2. Platon Finance zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub części zamówienia w następujących przypadkach
 3. jeśli zamówienie nie mogło zostać potwierdzone,
 4. voucher nie jest już dostępny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Platon Finance niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W przypadku, gdy dana wartość OWP została już pobrana z konta Platon Life, OWP zostanie przelana z powrotem na konto Platon Life w ciągu 14 dni kalendarzowych.

ARTYKUŁ V.

WARUNKI CENOWE

 1. Wartość poszczególnych bonów jest zawsze podana przy wybranym bonie w Sklepie Platon. Wartość poszczególnych bonów jest zawsze podawana z podatkiem VAT, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Cena zakupu bonów płacona przez Klienta za zakup bonów jest ceną podaną pod poszczególnymi bonami i jest zawsze podawana w złotych polskich. Oprócz Ceny Nabycia, Klient zapłaci Platon Finance opłatę administracyjną w wysokości 5% Ceny Nabycia Bonu z tytułu kosztów administracyjnych Platon Finance związanych z zawarciem Umowy Nabycia i realizacją nabycia Bonu przez Klienta.
 3. Kurs PLTC w stosunku do głównych walut fiat (EUR, CZK, USD) podlega wahaniom rynkowym. W przypadku spadku kursu PLTC, bony mogą być warte więcej niż ich indywidualna wartość.
 4. Ze względu na ciągłe zmiany kursów walut, gdzie kurs podany w sekcji Platon Store zmienia się raz na 1 minutę, cena w PLTC za wybrany bon ulega ciągłym wahaniom, aż do momentu wejścia przez Klienta ze swoim zamówieniem do sekcji "kasa". Do tego momentu, włącznie z dodaniem do koszyka i kolejnym procesem w e-sklepie, stawka PLTC może ulec zmianie.
 5. Platon Finance zastrzega sobie prawo do jednostronnego korygowania, podwyższania lub obniżania cen bonów towarowych podanych na stronie internetowej w dziale Sklep Platon, przy czym nowe ceny będą obowiązywały Klienta w dniu opublikowania ich w dziale Sklep Platon. Tak skorygowane ceny nie dotyczą bonów już zamówionych. Dla Kupującego zawsze wiążąca jest cena podana przy towarze w momencie wysłania zamówienia do Platon Finance. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku jednostronnego obniżenia ceny bonów po zawarciu Umowy sprzedaży, Klientowi nie przysługuje zwrot różnicy ceny pomiędzy ceną bonów przed zawarciem Umowy sprzedaży a ceną bonów po zawarciu Umowy sprzedaży.

ARTYKUŁ V.

WYSYŁKA I PAKOWANIE

 1. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący zgodnie z cennik partnerskiej firmy spedycyjnej Zásilkovna s.r.o. w PLTC.

 

ARTYKUŁ VI.

WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawy bonów zamówionych elektronicznie będą wysyłane w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Platon Finance otrzymania elektronicznego zamówienia Klienta, do miejsca dostawy określonego w zamówieniu. Jeżeli termin dostawy przekroczy 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy sprzedaży, Platon Finance poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i uzgodni z Klientem przedłużenie terminu dostawy.
 2. Klient jest informowany o wysyłce bonów pocztą elektroniczną.
 3. Wszystkie kupony w formie elektronicznej, które Klient nabywa w ramach Sklepu Platon, są również automatycznie wysyłane na adres e-mail Klienta w formacie PDF.
 4. Vouchery wysyłane są przez zakontraktowanego przewoźnika Platon Finance. Podczas tworzenia zamówienia klient wybiera w koszyku oddział firmy kurierskiej, do którego zostanie dostarczony zamówiony bon.
 5. Przesyłki indywidualne wysyłane do Klientów Platon Finance są ubezpieczone do wartości 20 000 CZK. W przypadku utraty vouchera przez Česká pošta, s.p., który jest generowany przez Platon Finance, kody elektroniczne zostaną anulowane i nowy kod elektroniczny zostanie wygenerowany przez Platon Finance.
 6. Faktura za zakupiony towar będzie każdorazowo wysyłana do Klienta w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Przy odbiorze przesyłki Klient każdorazowo zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie, w które zapakowany jest bon nie uległo uszkodzeniu, a także zobowiązany jest do podpisania dokumentu odbioru przesyłki lub podania prawidłowego kodu (PIN) do odbioru towaru na życzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół na miejscu zdarzenia i stwierdzić braki powstałe z winy przesyłki, a Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Platon Finance w celu jak najszybszego załatwienia sprawy w sposób satysfakcjonujący Klienta. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki z ewidentnie uszkodzonym opakowaniem, Platon Finance ma prawo nie uznać reklamacji Klienta z tego powodu.
 7. Towar jest dostarczany przez Platon Finance wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej.

 

ARTYKUŁ VI.

DANE OSOBOWE, POUFNOŚĆ I INNE USTALENIA

 1. Platon Finance przechowuje podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji warunków Umowy sprzedaży, w celu obsługi zamówienia elektronicznego, realizacji zamówienia, dokonania płatności oraz w celu nieuniknionej komunikacji pomiędzy stronami umowy przez okres dziesięciu lat.
 2. Strony ustalają, że Klient, będący konsumentem, jest zobowiązany do podania Platon Finance w zamówieniu swojego imienia i nazwiska, adresu do faktury i adresu dostawy wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Strony ustalają, że Klient, o ile jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest do podania w Zleceniu Platon Finance nazwy swojej firmy, adresu siedziby wraz z kodem pocztowym, numeru NIP, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 3. Platon Finance nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta osobom trzecim, z wyjątkiem podwykonawcy, pośrednika Platon Finance i tylko tych danych, które są niezbędne do skutecznej realizacji bonów. Platon Finance będzie przetwarzał dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem https://platonlife.com/docs/privacy-policy-cz.pdf. Zamawiając towary za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem store.platonlife.comw sekcji Sklep Platon, Klient potwierdza, że dobrowolnie przekazał swoje dane osobowe Platon Finance i wyraża zgodę na umieszczenie ich w zbiorach Platon Finance, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, a także na ujawnienie i udostępnienie danych osobom trzecim oraz organizacjom państwowym na warunkach i w zakresie przewidzianym przez prawo.
 4. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Platon Finance przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej.
 5. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.
 6. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Platon Finance swoich danych osobowych niezbędnych do działalności Platon Finance związanej z wysyłaniem informacji o nowych bonach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz przetwarzanie ich we wszystkich swoich systemach informatycznych związanych z wysyłaniem informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary. Klient może w każdej chwili zmienić lub uaktualnić swoje dane osobowe logując się na swoje konto lub wysyłając pisemne żądanie na adres store@platonlife.com. Na pisemny wniosek klienta, dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk "Wypisz się" znajdujący się na dole Newslettera lub poprzez pisemne żądanie wysłane na adres store@platonlife.com.
 7. Klient jest świadomy, że na jego komputerze przechowywane są tzw. pliki cookies. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej nabywca może ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć poszczególne pliki cookie. Instrukcje, w jaki sposób Klient może odrzucić lub usunąć pliki cookies, znajdują się w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej.

 

ARTYKUŁ VII.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Prawo właściwe. Stosunki umowne wynikające z Umowy kupna będą regulowane w częściach nieuregulowanych Umową kupna przez odpowiednie przepisy obowiązującego prawa Republiki Czeskiej.
 2. Rozstrzyganie sporów. Strony zobowiązują się poddać wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych powstałych na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży, w tym spory dotyczące ważności, interpretacji i rozwiązania Umowy Sprzedaży, pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Republice Czeskiej.
 3. Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy Nabycia okaże się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, taka nieważność lub nieskuteczność nie spowoduje, że pozostałe postanowienia Umowy Nabycia będą nieważne lub nieskuteczne. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które jest ważne, skuteczne i wykonalne oraz które pod względem celu i funkcji odpowiada możliwie najściślej celowi i funkcji pierwotnego postanowienia.
 4. Preferencje. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umownymi a dyspozytywnymi postanowieniami przepisów prawnych obowiązującego systemu prawnego Republiki Czeskiej, zastosowanie mają postanowienia Umowy Kupna. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a postanowieniami przepisów prawnych systemu prawnego Republiki Czeskiej, które mogą być wyłączone za zgodą Stron, zastosowanie mają postanowienia Umowy Kupna, a wspomniane postanowienia przepisów prawnych Republiki Czeskiej uważa się za wyłączone.
 5. Platon Finance jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym do danej Umowy Kupna zawsze będzie miała zastosowanie wersja Regulaminu opublikowana na Stronie Internetowej Platon Finance w momencie zawierania Umowy Kupna.
 6. Manifestacja woli. Zawierając Umowę Sprzedaży, Strony potwierdzają, że dokładnie zapoznały się z postanowieniami Umowy Sprzedaży i Regulaminu, że je rozumieją oraz że zgadzają się na wszystkie postanowienia i ich skutki prawne.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Platon Finance.
 8. Klient i Przedsiębiorca są świadomi wszelkich ryzyk związanych z transakcjami PLTC, w szczególności ryzyka wahań ceny i wartości PLTC w przyszłości.
 9. Klient jest również świadomy, że obowiązujące przepisy nie regulują wyłącznie obrotu PLTC. Ponieważ sytuacja ta, jak również interpretacja odpowiednich przepisów prawa, może ulec zmianie w przyszłości, Klient zobowiązuje się do przestrzegania zarówno powyższego faktu, jak i wszelkich zmian niniejszych Warunków wynikających ze zmian przepisów prawa.

 

Praga, 23.11.2020 r,

PLATON SERVICES LTD

Daniel Tanner, Dyrektor Zarządzający

 

wersja 1.0.0.